ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัวและภาวะมีบุตรยาก การเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Moodle

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพ การประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยง การส่งต่อ การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพ การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ และการทำสูติศาสตร์ หัตถการ การดูแลทารกแรกคลอด ที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม

Practice nursing for maternal, newborn, and midwifery at risky and with health problem statuses, assessing, screening, transferring, caring, and rehabilitating for risky conditions, preparing and serving for investigation with special equipment, obstetrics operation, caring for newborn at risky and with health problem statuses, maternal-child and family attachment promotion, using nursing process and holistic nursing care for health promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence, patient safety principles, principles of caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics