ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐาน ทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่มารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ประเมิน คัดกรองภาวะเสี่ยงและส่งต่อ ดูแลให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว  เตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการทำสูติศาสตร์หัตถการ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง