การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ที่มีภาวะปกติ ภาวะมีบุตรยาก การวางแผนครอบครัว การดูแลทารกแรกเกิดปกติ